Regulamin sklepu www.sylartcamps.com

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną ( której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), która dokonuje Zamówienia w ramach serwisu internetowego, Sklepu – www.sylartcamps.com

*Wyroznia sie klientow detalicznych i hurtowych.

1.2 Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sylartcamps.com

1.5 Sklep internetowy www.sylartcamps.com– serwis internetowy dostępny pod www.sylartcamps.comza pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.6 Towar – produkty prezentowane i dostepne w Sklepie Internetowym;

1.7 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SYLART a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.sylartcamps.com

1.8 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.1.11

1.11 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.12 Dane osobowe – to wg art. 4 ust. 1 RODO– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

1.13 Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym www.sylartcamps.comw postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sylartcamps.com.

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem www.tiger.shop, jest własnością i jest zarządzany przez SYLART z siedzibą w Chojna, (ul. gen.Władysława Sikorskiego 1b/8, 74-500 Chojna).

NIP: 9161293779, Regon: 388778635.

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

2.4.1 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego www.sylartcamps.com

2.4.2 warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

2.5.1 Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript, lub

2.5.2 Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript,

2.5.3 minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, SYLART zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu www.sylartcamps.comoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9 Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10 Informacja o cenie podawana na stronie www.sylartcamps.comma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.11. Opisy produktów, które znajdują się w sklepie www.sylartcamps.comw większości przypadków należą do firm będących producentami tych produktów. SYLART publikuje je tylko w ramach prezentacji produktów oraz ich charakterystyki.

3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania (tj. zakupu) ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub podanie danych osobowy (imie, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email) w celu złożenia zamówienia bez rejestracji.

3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3 Warunkiem zakupu Towaru i rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4 Rejestracji na witrynie www.sylartcamps.com można dokonać bezpośrednio na w/w stronie.

3.5 SYLART może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

3.5.1 podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

3.5.2 dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

3.5.3 dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez SYLART za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię firmy SYLART

3.6 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SYLART

3.7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.8.1 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

3.8.2 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.8.3 niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.8.4 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SYLART

3.8.5 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

3.8.6 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sylartcamps.com, dokonać wyboru Towaru lub Towarów, ich smaków, rozmiarów, wielkości i ilości sztuk, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów oraz informacji dostępnych na stronie.

4.3 Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

4.5.1 przedmiotu zamówienia,

4.5.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy

4.5.3 wybranej metody płatności,

4.5.4 wybranego sposobu dostawy,

4.5.5 czasu dostawy,

4.5.6 danych zamawiającego, adresu dostawy i dane odbiorcy

4.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i treści Prawa do odstąpienia umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz zaznaczenie poniżej, oświadczenia „I’ve read and accept the terms & conditions” co oznacza, że KLIENT przed zakupami zapoznał się i akceptuje warunki zamieszczone w regulaminie sklepu www.sylartcamps.com.

4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SYLART Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr…”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sylartcamps.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską firm: Poczta Polska, DPD, za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost 24/7, GLS, UPS lub poprzez odbiór osobisty. Z kosztami dostawy zapoznać się można na stronie sklepu www.sylartcamps.com w dziale „O nas” — „Wysyłka”. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3 Koszty dostawy Towarów naliczane są za wszystkie elementy zamówienia, niezależnie od tego, czy należą do nich również Towary gratisowe.

5.4 Wszystkie wysyłki z przedpłatą o wartości zamówienia powyżej 500 zł będą wysyłane bez opłaty za dostawę.

5.5 Termin realizacji dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla DPD jest to zwykle: 1-2 dni robocze, dla Paczkomatów: 1-2 dni robocze. Termin otrzymania paczki to; czas księgowania zapłaty + termin wysyłki + czas dostawy.

5.6 Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz wszelkie inne składniki. Koszty dostawy zamówionego Towaru naliczane są wg opłat dostępnych na stronie www.sylartcamps.com w dziale „O nas” – „Wysyłka”.

6.2 Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówiony Towar z dostawą:

6.2.1 przelewem bankowym/pocztowym na konto sklepu

6.2.2 płatność przy odbiorze — płatność odbiera kurier

6.2.3 za pośrednictwem płatności elektronicznych. Zabezpieczeniem płatności jest wykorzystanie certyfikatu SSL organizowanego przez bank, z którego usług korzysta Klient.

6.2.4 Płatność przy odbiorze towaru w sklepie — płatność gotówkowa lub kartą płatniczą.

6.3 Informacje na temat powyższych form płatności zawarte są na stronie www.sylartcamps.com.

7.1 Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

7.1.1 Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.

7.1.2 Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

7.1.3 Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków podczas składania zamówienia, ale przed jego zakończeniem (sfinalizowaniem) w KOSZYKU w miejsce KOD KUPONU, a następnie nacisnąć przycisk „APPLY COUPON”.

7.1.4 Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionej w ust. 8.1.3 lokalizacji spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

7.1.5 Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

7.1.6 Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

7.1.7 Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

8.1 Klientowi będącemu konsumentem przysługuje na podstawie przepisów prawa, 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał złożone zamówienie w całości lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy z zamówienia.

8.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek poinformować SYLART o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez stronę www.sylartcamps.com po zalogowaniu w dziale „Moje Konto / Zamówienie”. Po wypełnieniu formularza dotyczącego odstąpienia od umowy Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy wiadomością e-mail.

9.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SYLART zwraca Klientowi otrzymane płatności, wyłączając koszty dostawy – dostarczenia Towaru, w terminie 7 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta. Klient jest zobowiązany odesłać Towar na własny koszt i nie może liczyć na odzyskanie tych środków pieniężnych od SYLART Jeśli dostarczenie Zamówienia złożonego przez klienta było bezpłatne z tytułu przekroczenia progu 500 zł, Klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia tego towaru poniesionymi przez SYLART Klient ma obowiązek odesłać towar podlegający zwrotowi w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym SYLART zostało poinformowane o decyzji Klienta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

9.2 Zwracany Towar należy odesłać na adres SYLART, ul. gen.Władysława Sikorskiego 1b/8, 74-500 Chojna, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy.

9.3 Zwracany Towar musi być odesłany w stanie nienaruszonym i posiadać wszystkie etykiety oraz metki i inne przywieszki, które się przy nim znajdowały w dniu zakupu. Towar nie może być zniżony, noszony (używany) czy uszkodzony. Towar musi znajdować się dokładnie w takiej samej kondycji, jak w dniu otrzymania go ze sklepu www.sylartcamps.com, żeby odstąpienie od zakupu było zaakceptowane przez SYLART

9.3 Zwrot płatności, dokonany zostanie metodą, jaka zostanie wybrana przez Klienta, który musi o tym poinformować SYLART , w innym wypadku to Sprzedawca zdecyduje, w jakiej formie zwróci należność w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania zwracanego towaru.

10.1 SYLART jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

10.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać poprzez stronę www.sylartcamps.com lub email: sylart.trainingcamps@gmail.com podając numer zamówienia z którego pochodzi zakupiony towar. SYLART zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

10.3 W sytuacji rozpatrzenia reklamacji Towaru na korzyść Klienta składającego niniejsza reklamacje, SYLART zobowiązuje się do przekazania Klientowi opłaconej z góry etykiety zwrotnej, pokrywającej wszystkie koszty wysyłki. Klient ma obowiązek odesłania reklamowanego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania etykiety zwrotnej. Po upływie 14 dni reklamacja zostanie uznana za nieważną. SYLART zobowiązuje się do zwrotu kosztów pierwotnej dostawy z wysyłką w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu wejścia w posiadanie zwróconego towaru.

11.1 SYLART podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SYLART o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SYLART, ul. gen.Władysława Sikorskiego 1b/8, 74-500 Chojna, lub mailowo pod adres sylart.trainingcamps@gmail.com

11.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5 SYLART zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

12.1 Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.2 W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SYLART, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SYLART i Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SYLART.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.